รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2561 - 15 มกราคม 2562 )
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ด้านถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพมุมสูงด้วยโดรน)
สังกัด กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ด้านการวิเคราะห์ออกแบบ สร้างสรรค์กิจกรรม)
สังกัด กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ด้านการสื่อสารภายในองค์กร)
สังกัด กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
( เปิดรับสมัครวันที่ 27 สิงหาคม 2561 - 26 กันยายน 2561 )
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์การจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและชีวอนามัย สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัด LAB วิจัย Algal Biotechnology สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย สังกัด ห้องปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด กลุ่มงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์การจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและชีวอนามัย สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์การจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและชีวอนามัย สำนักงานอธิการบดี