รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
( เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2562 - 16 มกราคม 2563 )
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี (ปฏิบัติงานในพื้นที่ มจธ. ราชบุรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สังกัด สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม