รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
( เปิดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563 )
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะศิลปศาสตร์
ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักหอสมุด
ตำแหน่ง นักบริหารการเงิน สังกัด กลุ่มงานบริหารการเงินกิจการทั่วไป สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี
ตำแหน่ง นักบัญชี สังกัด กลุ่มงานบริหารการเงินวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานคลัง สำนักงานอธิการบดี