ประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ผลการเลือกพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกล) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกล) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคการสอบข้อเขียนเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกล) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกลและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ตำแหน่งวิศวกร (ด้านเครื่องกล) สังกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม